Bez kategorii

Siatkarskie Q&A w Manufakturze #Live 2

W poniedziałek o godz. 19:00 zapraszamy wszystkich naszych sympatyków na spotkanie z naszymi zawodnikami w Browar Manufaktura Rzeszów. 

Wspólnie z Manufakturą zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu Siatkarskie Q&A w Manufakturze. Jest to szansa na spotkanie i rozmowę z naszymi zawodnikami. W trakcie LIVE będzie można zadawać pytania naszym siatkarzom zarówno na żywo w Manufakturze, ale także pod relacją na Facebooku. Gośćmi drugiego odcinka będą dwa Resoviacy z krwi i kości, zawodnicy którzy swoją przygodę rozpoczynali w AKS-ie Rzeszów. Mistrzowie kadetów i juniorów Polski, Europy i Świata, czyli Mateusz Masłowski i Łukasz Kozub. Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek (11 lutego) o godz. 19:00.

W spotkaniu uczestniczyć będzie można osobiście, a także poprzez LIVE przeprowadzony na naszym profilu na Facebook`u.

REGULAMIN SPOTKANIA

 1. Organizatorem spotkania jest Asseco Resovia S.A. z siedzibą
  w Rzeszowie, ul. Podpromie 10, 35-045 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000221810, NIP: 8133379356, REGON: 180000144, tel.: (17) 770 71 51,
  e-mail: biuro@assecoresovia.pl
 2. Spotkanie ma charakter otwarty, rejestracja nie obowiązuje, a udział w nim jest bezpłatny.
 3. O przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność wejścia na salę, chyba że Organizator postanowił inaczej. W przypadku wyczerpania ilości miejsc określonych w przepisach p-poż. lub z innych przyczyn uzasadnionych względami bezpieczeństwa, Organizator może odmówić przyjęcia kolejnych osób na spotkanie.
 4. Osoby przybywające na spotkanie zobowiązane są przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Spotkanie oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Organizatora.
 5. Zabronione jest wejście na Spotkanie:
 6. a) z jakąkolwiek bronią, amunicją, przedmiotami uznanymi za potencjalnie niebezpieczne,
 7. b) z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi,
 8. c) z długimi parasolami,
 9. d) ze zwierzętami, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych.
 10. Zabrania się wstępu na Spotkanie osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych uczestników oraz Organizatorów, zakłócić porządek Spotkania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęśliwe wypadki, które mogą się zdarzyć podczas spotkań.
 13. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie spotkania.
 14. Organizator ma prawo do wykluczenia ze spotkania osób, które:
 15. a) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
 16. b) podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Spotkania;
 17. c) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.
 18. Uczestnik wyraża zgodę na robienie zdjęć oraz filmów reportażowych z jego udziałem, które Organizator może umieścić w celach promocyjnych na stronie https://www.assecoresovia.pl/, a także przekazać w celach promocyjnych partnerom spotkań lub mediom.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie biorące udział w spotkaniu.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.