Regulamin imprezy masowej

obowiązujący podczas meczów ASSECO RESOVII w sezonie 2020/21 na terenie hali Regionalnego Centrum Widowiskowo-Sportowego w Rzeszowie

 

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie:

1    Prawo do wstępu na teren imprezy mają osoby posiadające ważny bilet, karnet zaproszenie lub akredytację wydaną przez Organizatora imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

2   Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która z przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbyła się jedynie w części.

3   Przypomina się posiadaczowi biletu, iż bilet nie podlega zamianie. W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. W przypadku dokonania zwrotu z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet. Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.

4   Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu, do tego, co następuje:

 • Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
 • W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Dokonać zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od organizatora. W tej sytuacji posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. W przypadku dokonania zwrotu z powyższych przyczyn z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet.
 • Odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora bez obowiązku rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na koncert lub imprezę, która się nie odbyła lub odbyła się jedynie w części.
 • Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych, noszących buty o metalowych zakończeniach, oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.
 • W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, za zgodą posiadacza biletu zamienić jego miejsce siedzące/stojące na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w cenie lub, w przypadku nie wyrażenia przez niego zgody na zamianę, kwota, jaką zapłacił on za bilet.
 • Posiadacze biletów mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 • Wnoszenie wskaźników laserowych oraz alkoholu na teren imprezy jest niedozwolone.
 • Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wyłączne na terenie imprezy
 • Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty (ceny) wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego, czy zgodę cofnięto przed wejściem na imprezę, czy w jej trakcie.
 • Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji unieważnia bilet, bez zwrotu należności poniesionej z tytułu jego zakupu.
 • Wstęp osób małoletnich na teren imprezy masowej jest możliwy po okazaniu ważnego biletu wstępu.
 • Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy. Nie może być on również używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.

 

5    Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: teren boiska, strefa produkcji imprezy, szatni zawodników, pomieszczenia techniczne i administracyjne Hali.

6    Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

7    Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

8    Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

9    Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

10   Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

11   Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

12    Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

13    W związku z wystąpieniem stanu epidemii, wywołanym wirusem SARS-COV-2 wprowadza się następujące warunki:

 • bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, lub przyłbicy dla wszystkich uczestników imprezy podczas przemieszczania się na terenie hali do czasu zajęcia miejsca zgodnego z posiadanym karnetem lub biletem.
 • bezwzględny obowiązek zajmowania miejsca zgodnego z posiadanym karnetem /biletem. Nie dopuszcza się zajmowania miejsc wyłączonych przez organizatora
 • rekomendujemy dezynfekcję rąk przy wejściu do obiektu przez wszystkie osoby uczestniczące w imprezie,

14    Służba porządkowa i informacyjna ma prawo i obowiązek do wydawania poleceń porządkowych osobom niestosującym się do obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej.

 

PROGRAM IMPREZY MASOWEJ  – meczów ASSECO RESOVII w sezonie 2020/21 na terenie hali Regionalnego Centrum Widowiskowo-Sportowego w Rzeszowie

Godzina rozpoczęcia meczów piłki siatkowej w rozgrywkach PlusLigi oraz Pucharu Polski jest ustalana przez organizatora rozgrywek tj. przez Polską Ligę Siatkówki SA (PLS SA).

Impreza masowa rozpoczyna się 3 godziny przed wyznaczoną przez PLS SA godziną rozpoczęcia meczu, a kończy godzinę po zakończeniu meczu.

 • na 3 godziny przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu – przybycie pracowników, odprawa z pracownikami służby porządkowej i informacyjnej zabezpieczającej teren imprezy masowej, rozdysponowanie służb porządkowych i informacyjnych,
 • na 1 godzinę przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia meczu – otwarcie bram, udostępnienie terenu imprezy publiczności,
 • rozpoczęcie meczu o wyznaczonej przez PLS SA godzinie,
 • zakończenie meczu, zwykle 2-3 godziny od rozpoczęcia meczu,
 • zakończenie imprezy – godzinę po zakończeniu meczu – Zamknięcie obiektu,   sprawdzenie   stanu   technicznego,   lustracja   obiektu   po zakończeniu   imprezy,   zakończenie   ochrony,   zdjęcie   rozmieszczonych   służb porządkowych i informacyjnych