Regulamin imprezy masowej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ dotyczy zawodów piłki siatkowej – rozgrywek PlusLigi, Pucharu Polski, Ligi Mistrzów oraz meczów towarzyskich w sezonie 2023/2024 (w terminie od 1 października 2023 do 31 maja 2024) w hali Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie” im. Jana Strzelczyka w Rzeszowie (zwanych dalej: „Imprezą”).

 

Niniejszy regulamin imprezy masowej (zwany dalej: „Regulaminem”) został sporządzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. z 2019 poz. 2171 t.j. (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację Imprezy oraz jej przebieg, w tym przepisów mogących wprowadzić obostrzenia epidemiczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Organizatorem Imprezy jest Asseco Resovia Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podpromie 10, 35-051 Rzeszów, NIP: 813-33-79-356, REGON: 180000144, wpisaną do KRS pod nr 0000221810 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej zwany: Organizatorem).

 

1.     WARUNKI WSTĘPU NA IMPREZĘ:

 • Prawo do wstępu na teren Imprezy mają osoby posiadające ważny karnet sezonowy, bilet jednorazowy, (dalej zwane: Biletem Wstępu), a także zaproszenie lub akredytację wydaną przez Organizatora Imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia z uzasadnionych powodów np. siła wyższa, obostrzenia lub wszelkiego typu ograniczenia związane z potencjalnym wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.
 • Zakup Biletu Wstępu lub przyjęcie zaproszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu, w którym odbywa się Impreza.
 • Bilety Wstępu należy kupować tylko poprzez oficjalną stronę internetową Organizatora bilety.assecoresovia.pl bądź w punkcie sprzedaży zlokalizowanym w RCSW „Podpromie” bezpośrednio przed Imprezą, zakup Biletów Wstępu z innych źródeł, niesie za sobą ryzyko nabycia Biletu Wstępu podrobionego, za który Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a jego posiadacz nie zostanie wpuszczony na Imprezę.
 • Osoba, która zakupiła Bilety Wstępu lub otrzymała zaproszenie dla innych osób bądź przekazała Bilety Wstępu lub zaproszenie innym osobom, zobowiązana jest do przekazania tym osobom postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu obiektu.
 • Wstęp osób małoletnich na teren Imprezy możliwy jest po okazaniu ważnego Biletu Wstępu lub zaproszenia w towarzystwie osoby pełnoletniej.
 • Uczestnicy Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 • Podczas wszystkich Imprez organizowanych w trakcie występowania stanu epidemii Organizator wdraża wymagane i zalecane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego restrykcje sanitarne obowiązujące na dzień organizacji Imprezy.
 • Organizator zastrzega, że w ramach Imprezy lub w związku z jej organizacją mogą obowiązywać inne ograniczenia i wytyczne, w tym określone przez podmioty trzecie (np. podmiot wynajmujący obiekt, zmiana przepisów przez władze państwowe w zakresie restrykcji sanitarnych i ograniczeń epidemicznych) – o zmianach tych Uczestnik zostanie powiadomiony niezwłocznie np. poprzez komunikat na stronie internetowej Organizatora (assecoresovia.pl), przed wejściem na teren Imprezy lub w trakcie trwania Imprezy poprzez odpowiednie ogłoszenia na piśmie, komunikaty głosowe.
 • Każdy uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych na dzień Imprezy zasad i warunków bezpieczeństwa epidemicznego określonych przez władze państwowe w stosownych przepisach.

2.     OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY MASOWEJ:

 

 • Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu, a w szczególności zobowiązują się do:
  • posiadania i okazywania na każdorazowe żądanie osób reprezentujących Organizatora Imprezy lub służby przez niego upoważnionych dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Imprezy (karnet sezonowy, bilet jednorazowy, zaproszenie lub akredytację),
  • zajmowania miejsc określonych w dokumencie uprawniającym do wejścia na teren Imprezy,
  • nie zakłócania porządku publicznego,
  • zachowywania się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażania bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie – przestrzegania postanowień Regulaminu obiektu oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także aktualnych na dzień Imprezy zasad i warunków bezpieczeństwa epidemicznego określonych przez władze państwowe w stosownych przepisach,
  • stosowania się do zarządzeń i poleceń członków służby informacyjnej i porządkowej Organizatora Imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń,
  • umożliwienia dokonania pomiaru temperatury ciała przed wejściem na teren Imprezy,
   a w przypadku stwierdzenia, temperatury ciała wyższej niż 37,5 stopni Celsjusza, do opuszczenia Imprezy.
 • Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania powyższych zaleceń.

 

3.     WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE MASOWEJ – NIEDOZWOLONE PRZEDMIOTY I ZACHOWANIA

 

 • Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy przez osoby w niej uczestniczące:
  • broni palnej, gazowej i innej, lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, różnego rodzaju noży, pałek, kijów, prętów, wyrobów pirotechnicznych w tym fajerwerków, kul świecących, rac lub innych podobnie działających przedmiotów,
  • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • rozwieszania flag i transparentów oraz innych materiałów zawierających treści o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, prowokacyjnym, a także demonstrujących wszelkie poglądy o charakterze ideologicznym oraz politycznym. Dopuszczalne jest wnoszenie flag o wymiarach nie większych niż 1,5 x 2 m w barwach występujących drużyn.
  • wskaźników laserowych,
  • wnoszenia i spożywania napoi alkoholowych, poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora Imprezy,
  • ręcznych syren alarmowych, trąbek, wuwuzeli mogących zakłócić przebieg meczu. Pozostałe instrumenty mające na celu wspieranie dopingu mogą zostać wniesione za uprzednim pozwoleniem Organizatora Imprezy,

 

 • Zabrania się filmowania i fotografowania Imprezy oraz wykorzystywania tego typu nagrań i zdjęć z Imprezy w całości lub w części dla innego użytku niż prywatny. Surowo zabronione jest filmowanie i fotografowanie w celu wykorzystania komercyjnego oraz bezpłatnego odstępowania praw do publikacji w mediach komercyjnych w Internecie, telewizji, radiu lub innych współczesnych lub przyszłych mediach.
 • Niedozwolone jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy nieuzgodnionej z Organizatorem Imprezy lub zarządcą obiektu.
 • Zabrania się uczestnikowi Imprezy wstępu na teren lub miejsce nieprzeznaczone dla publiczności. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: boisko, strefa wydzielona dla mediów, szatnie, pomieszczenia techniczne i administracyjne obiektu oraz inne, do których Organizator Imprezy zakazał wstępu lub go ograniczył. Ponadto zakazuje się wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku: płoty, parkany, wygrodzenia, kordony, bandy ledowe czy instalacje reklamowe.
 • Zakupiony Bilet Wstępu należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na Imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa
 • Odsprzedaż lub próba odsprzedaży Biletów Wstępu, w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie ich w nieautoryzowanej promocji stanowi wykroczenie i podlega karze zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu wykroczeń. W takim przypadku Organizator ma prawo unieważnić Bilet Wstępu bez zwrotu należności poniesionej z tytułu jego zakupu, a Uczestnik traci prawo wstępu na teren imprezy. Bilety Wstępu nie mogą być również używane w konkursach, loteriach, promocjach czy też w innych celach handlowych.

 

4.     DZIAŁANIA ORGANIZATORA I SŁUŻB PORZĄDKOWYCH:

 • Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy oraz porządek podczas jej trwania poprzez:
  • działanie służb porządkowych i służb informacyjnych,
  • powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego prace służb porządkowych,
  • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 • Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora Imprezy i służb porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa.
 • Służby porządkowe uprawnione są do:
  • sprawdzania i stwierdzenia uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku uprawnień- wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  • przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie lub posiadanie na terenie imprezy jest zabronione zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub Regulaminem Obiektu, a w przypadku niewykonywania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 • Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na Bilecie Wstępu lub umieszczone na tablicach informacyjnych na terenie obiektu, do tego, aby:
  • odmówić wstępu posiadaczowi Biletu Wstępu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa,
  • odmówić wstępu na teren Imprezy osobie odmawiającej okazania wymaganych dokumentów / certyfikatów lub nieposiadającej założonej w prawidłowy sposób maseczki ochronnej w przypadku gdy obowiązki takie wynikają z wprowadzonych przepisów sanitarnych lub epidemicznych,
  • w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz Biletu Wstępu opuścił teren Imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Obiektu,
  • dokonać zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od Organizatora Imprezy.
  • odwołać lub zrezygnować z Imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora bez obowiązku rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która się nie odbyła lub odbyła się jedynie w części.
  • odmówić wstępu na teren Imprezy za pośrednictwem kierownika do spraw bezpieczeństwa i podległych mu członków służby porządkowej oraz informacyjnej, posiadaczom Biletów Wstępu, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów oraz żywności w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych, noszących buty o metalowych zakończeniach, oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie lub których posiadanie na terenie imprezy jest zabronione przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz posiadaczom Biletów Wstępu znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, a także zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
  • w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub z przyczyn organizacyjnych, Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do zamiany posiadaczowi Biletu Wstępu miejsca siedzącego na inne.

 

5.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę osób obecnych na Imprezie na bycie fotografowanym, filmowanym, rejestrowanym przez Organizatora Imprezy i/lub inne powołane podmioty trzecie, z prawem do użycia, transmitowania, publikowania i licencjonowania, bez uiszczenia opłaty lub innej formy zapłaty, głosu, wizerunku oraz podobizny uczestnika Imprezy, które mogą zostać wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem telewizji, ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu lub rejestracji danych, w związku z produkcją, prezentowaniem lub używaniem filmu zapisu video i audio z imprezy masowej lub każdego elementu imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie. Indywidualny wizerunek uczestnika imprezy nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
 • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, w szczególności z widocznością (nie wynikających ze specyfiki projektu hali, bądź miejsca wskazanego na Bilecie Wstępu) posiadacz Biletu Wstępu powinien zgłaszać je w punktach informacyjnych bądź kasach biletowych przed lub w trakcie trwania Imprezy. Reklamacje zgłaszane w trakcie trwania Imprezy, w innych punktach niż wskazane w zdaniu poprzednim, zwłaszcza dotyczące problemów z widocznością lub zgłaszane po odbytej Imprezie nie będą uwzględniane.
 • Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji, celem pociągnięcia do odpowiedzialności. Takim osobom nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione Bilety Wstępu uprawniające do wstępu na Imprezę.
 • Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa uczestnikom Imprezy, a także wymogi wynikające z przepisów prawa, wprowadzonych w związku z zagrożeniem epidemicznym.