• 1 Postanowienia ogólne

1)    Organizatorem konkursu jest Asseco Resovia S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podpromie 10, 35-045 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000221810, NIP: 8133379356, REGON: 180000144, tel.: (17) 770 71 51, e-mail: biuro@assecoresovia.pl, zwana dalej „Organizatorem”

2)    Fundatorem nagród jest Asseco Resovia S.A.

3)    Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu

4)    Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. W związku z powyższym Facebook nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

 • 2 Warunki uczestnictwa w konkursach

1)    Konkurs jest skierowany i udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do danego Konkursu ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

2)    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie zarządu Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3)    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie w komentarzu poprawnej odpowiedzi na pytanie.

 • 3 Nagrody i sposób ich przyznania

1)       Nagrodami w konkursach jest zestaw gadżetów od Firmy Handlopex S.A.

2)       Zwycięzcami konkursu zostanie osoba, która udzieli najszybszej poprawnej odpowiedzi.

3)       Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią.

4)       Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

5)       Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu

6)       O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 2. ust. 3 Regulaminu. Wybierając zwycięzcę, Organizator dokonuje wyboru według własnej subiektywnej oceny, biorąc pod uwagę: najszybszą odpowiedź.

 

 • 4 Miejsce i czas

1)       Konkurs trwa od dnia 06.03.2019r. od godz. 19:00 do 07.03.2019r. do godz. 19:00

2)       Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/assecoresovia.sa/

 • 5 Prawa autorskie

1)    W wypadku, gdy zadanie konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi konkursowej lub/i wykonania i przesłania zdjęcia konkursowego lub/i filmu konkursowego lub innego dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanego dalej: Utworem), wówczas przesyłając utwór uczestnik Konkursu potwierdza, że:

 1. a) zgłoszony przez niego Utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie

nagradzany w innych konkursach;

 1. b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości;
 2. c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz

prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.

2)       Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.

3)       Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na Oficjalnym Profilu Asseco Resovii na portalu Facebook.

4)       Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie. Z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas określony 4 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji:

 1. a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części,
 2. b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapismagnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,
 3. c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,
 4. d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,
 5. e) rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet,
 6. f) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach.

5)       Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

 1. a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora;
 2. b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;
 3. c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika;
 4. d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.

6)       W przypadku, gdy odpowiedź zawiera wizerunek Uczestnika, Zwycięzca w takim zakresie, w jakim udziela licencji, wyraża zgodę na rozpowszechnienie jego wizerunku utrwalonego na fotografii stanowiącej Odpowiedź. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawo do wynagrodzenia za wykorzystanie jego wizerunku.

 

 • 6 Reklamacje
 • 1) Wszelkie reklamacje należy kierować do Organizatora, na adres biuroprasowe@assecoresovia.pl
 • 2) Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie
 • 3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.