Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Asseco Resovia S.A. z siedzibą
  w Rzeszowie, ul. Podpromie 10, 35-051 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000221810, NIP: 8133379356, REGON: 180000144, tel.: (17) 770 71 51, e-mail: biuro@assecoresovia.pl (dalej: „Administrator”)
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Piotr Kubas, można uzyskać mailowo za pośrednictwem adresu: rodo@assecoresovia.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • założenia konta użytkownika i umożliwienia rezerwacji i zakupu karnetów oraz biletów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • rozpatrywania oraz obsługi składanych reklamacji (podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • dochodzenia roszczeń (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO)
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)W zależności od udzielonej zgody:
  • Marketingu bezpośredniego, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody;
  • Wysyłania informacji handlowych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody
 4. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez:
  • okres czasu jaki wynika z obowiązujących przepisów prawa podatkowego
  • lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać)
  • w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu
  • lub okres przedawnienia roszczeń ustalony zgodnie z przepisami prawa;
 5. Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi rachunkowe.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie umowy.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.